Stadgar

Lindholmens Internationella Förening Stadgar

Lindholmens Internationella Förening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Föreningens syfte och mål
Att arbeta för en positiv utveckling i landet genom att stärka en hållbar utveckling i Sierra Leone:

 • Stärka kvinnans position i samhället och i familjen:
  1. Genom att stödja kvinnors utbildning och uppmuntra ökat kvinnligt företagande.
  • Höja utbildningsnivån
  1. Genom att få fler barn att gå i skolan
  2. Genom att stötta de barn och ungdomar som måste flytta från sin familj för fortsatta studier
  3. Genom att stötta de ungdomar som tagit sig upp till en högre nivå (Gymnasium, univeristet)
  • Sprida kunskap om och ge ökad förståelse för landet
  1. Genom hemsida och sociala medier så som facebook
  2. Genom föreläsningar

  Styrelsen
  Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. I styrelsen skall finnas ordförande, sekreterare och kassör samt vice ordförande om så ses nödvändigt. Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter.

  Val av styrelseledamöter skall förrättas på årsmöte eller om mötet så beslutar genom allmän medlemsomröstning senast inom en månad. Nominering av kandidater ska ha skett på föregående ordinarie möte eller senast en månad innan årsmötet.

  Styrelsen skall snarast efter valet konstituera sig och upprätta sin arbetsordning. Inom sig fördelar styrelsen de olika befattningarna, förutom ordförandeposten, kassörsposten och sekreterarposten.

  Styrelsen sammanträder så ofta det behövs. Protokoll skall föras. Ordförande leder förhandlingarna på styrelsens sammanträden, sekreteraren för protokollet.

  Kassör och ytterligare en styrelseledamot är föreningens firmatecknare var för sig.

  Om ordförande skulle avgå under sin mandatperiod efterträds denne av vice ordförande om sådan finns.

  Möten
  Ordförande leder alla möten utom årsmötet. Om ordföranden inte deltar leds istället mötet av vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om inte annat föreskrivs. Sluten omröstning hålls om någon begär detta.

  Årsmötet är föreningens högst beslutsfattande organ, kallelse till årsmötet ska skickas ut (via e-post och skrivas på hemsidan) minst två veckor innan årsmötets datum.

  Vid årsmötet skall bland annat följande ärenden behandlas:

  • Val av styrelse och revisor.
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående år
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  Medlemmar och medlemsavgift
  Föreningen får ta ut medlemsavgift för sin verksamhet. Avgiften gäller för ett år taget.

  Ekonomi och revision
  Organisationens räkenskaper avslutas per kalenderår. Organisationens redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och god redovisningssed. Revisorerna skall granska organisationens räkenskaper och styrelseprotokoll samt rapportera detta på årsmötet. Efter varje avslutat räkenskapsår skall revisionsberättelse upprättas. Om föreningen upphör skall pengarna som är kvar gå till LINFCA.

  Ändring av stadgar
  Vid ändring av stadgar måste dessa godkännas av nästkommande årsmöte. Vid årsmötet skall de gamla stadgarna och de nya finnas tillgängliga för beslut om ändring.