Stadgar

Stadgar för Lindholmens internationella förening

1 § Föreningens firma och säte

Föreningens firma är Lindholmens internationella förening.

Föreningen, som har sitt säte i Göteborg, är partipolitiskt och religiöst obunden.

2 § Föreningens syfte och mål

Att arbeta för en positiv utveckling i landet genom att stärka en hållbar utveckling i Sierra Leone.

Stärka kvinnans position i samhället i Sierra Leone och i familjen genom att stödja kvinnors utbildning och uppmuntra ökat kvinnligt företagande.

Höja utbildningsnivån i Sierra Leone genom att få fler barn att gå i skolan, stötta barn och ungdomar som måste flytta från sin familj för fortsatta studier samt stötta ungdomar i eftergymnasiala utbildningar.   

Sprida kunskap om och ge ökad förståelse för Sierra Leone genom föreningens informationskanaler.

3 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. I styrelsen ska finnas ordförande, sekreterare och kassör. Vid behov ska en vice ordförande finnas. Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter.

Val av styrelseledamöter ska förrättas på årsmöte eller om mötet så beslutar genom allmän medlemsomröstning senast inom en månad från mötet. Ledamöterna väljs för ett år i sänder, utom ordföranden som väljs för två år. Nominering av kandidater ska ha skett på föregående ordinarie möte eller senast en månad innan årsmötet.

Styrelsen ska snarast efter valet konstituera sig och upprätta sin arbetsordning. Inom sig fördelar styrelsen de olika befattningarna, förutom ordförande-, kassörs- och sekreterarposten.

Styrelsen sammanträder så ofta det behövs. Protokoll ska föras. Ordförande leder förhandlingarna på styrelsens sammanträden, sekreteraren för protokollet.

Kassör och ytterligare en styrelseledamot är föreningens firmatecknare var för sig.

Om ordförande skulle avgå under sin mandatperiod efterträds denne av vice ordförande om sådan finns.

4 § Styrelsens arbete

Ordförande leder alla möten utom årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning om inte annat föreskrivs. Sluten omröstning hålls om någon begär detta.

5 § Årsmötet

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsmötet hålls varje år före den 25 april. Årsmötet är föreningens högst beslutsfattande organ, kallelse till årsmötet ska skickas ut via e-post minst två veckor innan årsmötets datum. Varje medlem har en röst vid årsmötet. Röstning genom fullmakt är inte tillåtet.

Vid årsmötet skall bland annat följande ärenden behandlas:

  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av styrelse och revisor
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för föregående år
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av medlemsavgift
  • Behandling av inkomna förslag, vilka ska ha inkommit per e-post till styrelsen senast sex dagar före årsmötet
  • Inkomna medlemsansökningar

Det åligger styrelsen att varje år före den 25 mars till revisorerna överlämna verksamhets­berättelse och föreningens räkenskaper.

6 § Medlemmar och medlemsavgift

Föreningen får ta ut medlemsavgift för sin verksamhet. Avgiften gäller för ett år i taget.

Den som är bidragsgivare i föreningen och avser att aktivt bidra i föreningens verksamhet kan beviljas medlemskap i föreningen. Ansökan ska ges in skriftligen till styrelsen och behandlas vid årsmötet.

Beviljat medlemskap gäller tills vidare. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen. Styrelsen ska senast vid nästa styrelsemöte behandla ansökan om utträde. Medlem som avslutar sitt bidragsgivande anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem äger ej del i föreningens tillgångar och är ej heller personligen ansvarig för någon dess skuld.

Medlem som inte längre är bidragsgivare till föreningen eller som inte längre bidrar till föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. 

7 § Ekonomi och revision

Organisationens räkenskaper avslutas per kalenderår. Organisationens redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och god redovisningssed.

 Revisorerna skall granska organisationens räkenskaper och styrelseprotokoll samt rapportera detta på årsmötet. Efter varje avslutat räkenskapsår skall revisionsberättelse upprättas.

8 § Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upphör eller upplöses ska pengarna som är kvar gå till föreningens systerorganisation i Sierra Leone, LINFCA.

Stadgarna reviderades senast på årsmötet 2023-04-04