Kvinnornas situation

Ett av FN:s Millenniemål är att främja jämställdhet och stärka kvinnors ställning, något som också LINF jobbar med. Ett arbete som kräver mycket tid och resurser.

I en del fall har jämställdhetsarbetet gått framåt i Sierra Leone. I grundskolan har antalet flickor i förhållande till pojkar ökat de senaste åren. Fler flickor kan idag läsa och skriva än för några år sedan, något som är viktigt inte bara för individen utan också för hela samhällsutvecklingen. Samtidigt har det inte hänt så mycket i de högre årskurserna. Där är fortfarande pojkar överrepresenterade.

Ett av de Millenniemål som går absolut sämst i världen är att minska dödsfall i samband med graviditet och förlossning med 2/3 innan år 2015. Arbetet med att minska antalet dödsfall går segt och i Sierra Leone har antalet bara minskat en aning sedan 2005. Idag beräknas cirka 1000 av 100 000 kvinnor dö i samband med graviditet.

Dessa millenniemål är också bland de minst prioriterade i världen. Så även i Sierra Leone. Antalet förlossningar med kvalificerad vårdare har legat på runt 40 % i några år nu, något som skulle behöva öka avsevärt. Dessutom har kondomanvändandet sjunkit bland kvinnor de sista åren. Sexuellt våld är vanligt och kvinnlig könsstympning är tillåten.

För flickor kan det vara en risk att gå till skolan. Detta i kombination med att fler än hälften av landets befolkning lever i extrem fattigdom, något som alltid drabbar kvinnor värst, visar tydligt att arbetet för jämställdhet måste intensifieras. Till detta kommer att unga flickor som blir gravida inte får fortsätta i skolan.